Cwestiynau Cyffredin

Rydym wedi ceisio gwneud y broses bleidleisio mor syml â phosib, ond os ydych yn cael trafferth pleidleisio neu rydych eisiau mwy o wybodaeth am ein prosesau, bwrw'ch golwg ar y cwestiynau ac atebion isod.

Atebion

1. Sut ydw i'n pleidleisio?

Cam 1 – dewch o hyd i brosiectau i bleidleisio drostynt
Dewiswch ranbarth ar ein map neu restr, trwy nodi eich côd post, neu os ydych ar declyn symudol, rhowch ganiatâd i ni ddefnyddio'ch lleoliad presennol*.

Gallwch bleidleisio dros un prosiect ym mhob rhanbarth fesul cyfeiriad e-bost ond mae'n rhaid bwrw'ch pleidleisiau i gyd ar yr un pryd.

Cam 2 – cliciwch ar brosiect yn y rhanbarth rydych wedi'i ddewis
Gwyliwch y ffilmiau i gael gwybod mwy am y prosiectau a dewiswch un i bleidleisio drosto yn y rhanbarth hwnnw.

Cam 3 – pleidleisiwch nawr
Pan fyddwch wedi dewis prosiect, cyflwynwch eich pleidlais neu porwch ranbarthau eraill i bleidleisio dros brosiectau mewn rhanbarth gwahanol.

Wrth gyflwyno'ch pleidlais, rydym yn gofyn am eich enw, cyfeiriad e-bost a chôd post. Yna, byddwn yn anfon dolen atoch trwy e-bost y mae angen i chi glicio arni i gadarnhau'ch pleidlais. Er mwyn i'ch pleidlais gael ei gyfrif, dilynwch y ddolen hon a chofiwch wirio'ch ffolder post sgrwtsh.

Gallwch bleidleisio rhwng 9am ddydd Llun 16 Ebrill a hanner dydd ddydd Llun 30 Ebrill 2018. Fel arall, gallwch bleidleisio trwy'r post. Am fanylion am sut i wneud hyn, ffoniwch 0800 197 8610 neu darllenwch gwestiwn 6

Amodau a thelerau llawn

*Sylwer bod y map a'r cyrchwr côd post yn ganllaw bras yn unig ac ni warentir y byddwch yn derbyn eich rhanbarth ITV neu STV lleol. Os na allwch ddod o hyd i'r prosiect neu ranbarth rydych ei eisiau, ewch i'r rhestr ranbarthau

Yn ôl i'r frig

2. Sut gallaf fod yn sicr y bydd y broses bleidleisio'n deg?

Mae prosesau cadarn wedi'u rhoi ar waith i sicrhau bod y bleidlais yn deg ac yn gywir. Bydd y pleidleisio'n cael ei fonitro'n barhaus a'i gadarnhau gan ddyfarnwr annibynnol, y Gwasanaethau Diwygio Etholiadol.

Yn ôl i'r frig

3. Pryd fydd y bleidlais yn dechrau?

Mae'r pleidleisio'n dechrau ar gyfer pob prosiect am 9am ddydd Llun 16 Ebrill 2018 ac yn dod i ben am hanner dydd ddydd Llun 30 Ebrill 2018.

Yn ôl i'r frig

4. Oes cyfyngiad oedran ar gyfer pleidleisio?

Nac oes, rydym yn annog pawb yn y Deyrnas Unedig i gymryd rhan.

Yn ôl i'r frig

5. Dw i heb dderbyn fy e-bost cadarnhad – a allwch chi ei anfon eto?

Os nad yw’r cadarnhad pleidleisio wedi’ch cyrraedd chi, chwiliwch eich ffolderi blwch post, sbam a phost sgrwtsh am “The People’s Projects” / “Prosiectau’r Bobl”. Gall fod oedi wrth dderbyn e-byst gyda rhai darparwyr gwasanaeth fel Hotmail a Yahoo.

Os na allwch ddod o hyd iddo fe o hyd, ychwanegwch no-reply@emails.thepeoplesprojects.org.uk at eich llyfr cyfeiriadau neu restr anfonwyr diogel – byddwn yn anfon e-bost cadarnhad arall i bob pleidleisiwr heb ei gadarnhau tua diwedd y cyfnod pleidleisio.

Yn ôl i'r frig

6. Sut gallaf bleidleisio os nad oes gennyf gyfeiriad e-bost?

Gallwch bleidleisio trwy'r post trwy anfon cerdyn post i 'Freepost THE PEOPLE'S PROJECTS' (mae'n rhaid i hyn fod mewn PRIFLYTHRENNAU)

I gael ei gyfrif, mae'n rhaid i'r manylion a ganlyn gael eu hysgrifennu'n glir ar y cerdyn post: eich enw, côd post, cyfeiriad a rhif ffôn ac enw'r prosiect (neu Brosiectau) y dymunwch bleidleisio drosto. Defnyddiwch fformat cerdyn post safonol, gyda'ch manylion pleidleisio ar yr ochr chwith a'r cyfeiriad Rhadbost ar yr ochr dde. Nid oes angen côd post ar gyfer y cyfeiriad Rhadbost, a gadewch yr ochr arall yn wag.

Anfonwch eich pleidlais trwy'r post erbyn y bost olaf ar ddydd 25 Ebrill 2018 i helpu sicrhau ei bod yn cyrraedd mewn da bryd. Mae'n rhaid derbyn pleidleisiau trwy'r post erbyn 12pm (hanner dydd) ar ddydd Llun 30 Ebrill 2018. Gall un person bleidleisio unwaith ym mhob rhanbarth.

Ar gyfer plant ac oedolion bregus, fe'ch cynghorir i roi eu cardiau post mewn amlen a dilyn y cyfarwyddiadau  ar gyfer y bleidlais RHADBOST, gan sicrhau mai'r unig gyfeiriad sydd ar yr amlen yw'r cyfeiriad RHADBOST

Yn ôl i'r frig

7. Mae fy mhleidlais trwy’r post wedi’i dychwelyd ataf, beth ddylwn ei wneud?

Rhowch y cerdyn post gyda’ch manylion pleidleisio arno (gweler Cwestiwn 6) mewn amlen a’i Freepost THE PEOPLE'S PROJECTS. (Mae'n rhaid i hwn fod mewn PRIFLYTHRENNAU). Peidiwch ag ychwanegu unrhyw fanylion eraill at yr amlen.

Yn ôl i'r frig

8. Oes terfyn ar y nifer o weithiau y gallaf bleidleisio dros brosiect?

Mae'n rhaid bod gennych gyfeiriad e-bost dilys i bleidleisio ar-lein. Gallwch bleidleisio dros un prosiect ym mhob rhanbarth fesul cyfeiriad e-bost ond mae'n rhaid bwrw'ch pleidleisiau i gyd ar yr un pryd.

Gallwch bleidleisio dros un prosiect ym mhob rhanbarth trwy'r post hefyd.

Yn ôl i'r frig

9. A allaf bleidleisio dros brosiect unrhyw le yn y Deyrnas Unedig?

Gallwch, gallwch bleidleisio dros brosiect unrhyw le yn y Deyrnas Unedig yn amodol ar yr Amodau a Thelerau

Yn ôl i'r frig

10. Rwy'n gweithio i fudiad mawr gydag un cyfeiriad IP. A fydd yr holl staff yn gallu pleidleisio?

Bydd, cyhyd â bod ganddynt gyfeiriad e-bost unigol dilys.

Yn ôl i'r frig

11. Sut ydw i'n cael gwybod am enillwyr?

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi nos Iau 3 Mai 2018 ar eu darllediad newyddion ITV rhanbarthol am 6pm. Yn y rhanbarthau STV caiff y canlyniadau eu dangos ar Live at Five ar sianelau dinas STV2, STV Glasgow a STV Edinburgh. Caiff yr enillwyr eu rhestru ar y wefan hon hefyd ar ôl 6:30pm.

Yn ôl i'r frig

12. A oes trawsgrifiadau ar gael ar gael ffilmiau'r prosiectau?

Oes, mae trawsgrifiadau ar gael ar gais. Gallwch ofyn am y rhain trwy e-bost prosiectaur.bobl@cronfaloterifawr.org.uk neu ffoniwch 0300 123 0735.

Yn ôl i'r frig