Cwestiynau Cyffredin

Rydym wedi ceisio gwneud y broses bleidleisio mor syml â phosib, ond os ydych yn cael trafferth pleidleisio neu rydych eisiau mwy o wybodaeth am ein prosesau, bwrw'ch golwg ar y cwestiynau ac atebion isod.

Atebion

1. Sut ydw i'n pleidleisio?

Cam 1 – dewch o hyd i brosiectau i bleidleisio drostynt

Dewiswch ranbarth ar ein map neu restr, trwy nodi eich côd post, neu rhowch ganiatâd i ni ddefnyddio'ch lleoliad presennol*.

Gallwch bleidleisio dros un prosiect ym mhob rhanbarth ond mae'n rhaid bwrw'ch pleidleisiau i gyd ar yr un pryd.

Cam 2 – cliciwch ar brosiect yn y rhanbarth rydych wedi'i ddewis


Gwyliwch y ffilmiau i gael gwybod mwy am y prosiectau a dewiswch un i bleidleisio drosto yn y rhanbarth hwnnw.

Cam 3 – pleidleisiwch nawr


Pan fyddwch wedi dewis prosiect, cyflwynwch eich pleidlais neu porwch ranbarthau eraill i bleidleisio dros brosiectau mewn rhanbarth gwahanol.

Mae'n rhaid i bob pleidlais gael ei dilysu. Gallwch ddewis i hyn gael ei wneud naill ai drwy eich rhif ffôn symudol neu gyfeiriad e-bost. Os dymunwch ddilysu eich pleidlais trwy ffôn symudol bydd neges destun yn cael ei anfon atoch sy'n cynnwys côd dilysu. Bydd angen i chi nodi'r côd hwn yn y blwch ar y dudalen bleidleisio. Er mwyn i'ch pleidlais gael ei bwrw, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno'r côd dilysu cyn gadael y wefan.

Os byddwch yn dewis dilys eich pleidlais/pleidleisiau trwy e-bost, cliciwch y ddolen yn yr e-bost a anfonwyd atoch i gadarnhau'ch pleidlais. Cliciwch y ddolen hon. Os ydych yn meddwl nad yw'r ddolen wedi'i hanfon, cofiwch wirio eich ffolder sbam/post sothach.

Ceir ail opsiwn ar gyfer pobl na allant bleidleisio ar-lein yn amodol ar Amodau a Thelerau.

Gallwch bleidleisio rhwng 9am ddydd Llun 1 Ebrill a hanner dydd ddydd Llun 15 Ebrill 2019.

*Sylwer bod y map a'r cyrchwr côd post yn ganllaw bras yn unig ac ni warentir y byddwch yn derbyn eich rhanbarth ITV neu STV lleol. Os na allwch ddod o hyd i'r prosiect neu ranbarth rydych ei eisiau, ewch at y rhestr ranbarthau.

Yn ôl i'r frig

2. Sut gallaf fod yn sicr y bydd y broses bleidleisio'n deg?

Mae prosesau cadarn mewn lle i sicrhau bod y bleidlais yn deg ac yn gywir. Mae'r pleidleisio'n cael ei fonitro a'i ddilysu gan ddyfarnwr annibynnol, y Gwasanaethau Diwygio Etholiadol.

Yn ôl i'r frig

Yn ôl i'r frig

3. Pryd fydd y bleidlais yn dechrau?

Mae pleidleisio'n dechrau ar gyfer pob prosiect am 9am ddydd Llun 1 Ebrill 2019 ac yn dod i ben am hanner dydd ddydd Llun 15 Ebrill 2019.

Yn ôl i'r frig

Yn ôl i'r frig

4. Oes terfyn oedran ar gyfer pleidleisio?

Rydym yn annog pawb yn y Deyrnas Unedig i gymryd rhan, Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a chydymffurfio â’r amodau a thelerau a’r wybodaeth a amlinellir am yr oedran pleidleisio, sy’n dweud y dylai’r rhai o dan 13 oed gael caniatâd gan eu rhiant/gwarcheidwad cyn pleidleisio.

Yn ôl i'r frig

5. Oes terfyn oedran ar gyfer pleidleisio?

Nac oes, rydym yn annog pawb yn y Deyrnas Unedig i gymryd rhan.

Yn ôl i'r frig

Yn ôl i'r frig

6. Dydw i ddim wedi derbyn fy e-bost cadarnhad neu côd dilysu SMS ar fy ffôn symudol – a allwch ei anfon eto?

Dilysu trwy e-bost

Os nad yw’r e-bost cadarnhau pleidleisio wedi’ch cyrraedd chi, chwiliwch eich ffolderi blwch post, sbam a phost sothach am “The People’s Projects” / “Prosiectau’r Bobl”. Gall fod oedi wrth dderbyn e-byst gyda rhai darparwyr gwasanaeth fel Hotmail a Yahoo.

Dilysu trwy SMS ar ffôn symudol


Dylech dderbyn eich dilysiad SMS ar eich ffôn symudol yn syth, os nad ydych dylech weld dolen i ail-anfon y SMS ar ôl 30 eiliad. Os nad ydych wedi derbyn y SMS ar ôl munud ychwanegol, bydd angen i chi ddilysu'ch pleidlais trwy e-bost. Nodwch gyfeiriad e-bost dilys a bydd e-bost yn cael ei anfon atoch.

Os nad ydych wedi derbyn neges destun nac e-bost ar ôl dwy funud, ychwanegwch no-reply@emails.thepeoplesprojects.org.uk at eich llyfr cyfeiriadau neu restr anfonwyr diogel – byddwn yn anfon e-bost cadarnhad arall i bob pleidleisiwr sydd heb gadarnhau tua diwedd y cyfnod pleidleisio.

Yn ôl i'r frig

Yn ôl i'r frig

7. Oes terfyn ar y nifer o weithiau y gallaf bleidleisio dros brosiect?

Gallwch bleidleisio dros un prosiect ym mhob rhanbarth ond mae'n rhaid bwrw'ch pleidleisiau i gyd ar yr un pryd. Mae'n rhaid bod gennych gyfeiriad e-bost dilys neu rif ffôn symudol yn y Deyrnas Unedig i bleidleisio.

Yn ôl i'r frig

Yn ôl i'r frig

8. A allaf bleidleisio dros brosiect nad yw yn yr ardal ble rwyf yn byw?

Gallwch, gallwch bleidleisio dros brosiect enwebedig unrhyw le yn y Deyrnas Unedig yn amodol ar yr Amodau a Thelerau.

Yn ôl i'r frig

9. Oes rhaid i mi fod yn y Deyrnas Unedig i bleidleisio dros brosiect?

I bleidleisio mae'n rhaid bod gennych gyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol dilys a bydd angen i chi ddarparu côd post Deyrnas Unedig fel rhan o'ch pleidlais. Os byddwch yn dewis dilysu eich pleidlais trwy rif ffôn symudol, dim ond rhifau ffôn symudol y Deyrnas Unedig a gaiff eu derbyn.

Yn ôl i'r frig

Yn ôl i'r frig

10. Rwy'n gweithio i fudiad mawr gydag un cyfeiriad IP. A fydd yr holl staff yn gallu pleidleisio?

Bydd, cyhyd â bod ganddynt gyfeiriad e-bost unigol dilys.

Yn ôl i'r frig

Yn ôl i'r frig

11. Sut ydw i'n cael gwybod am yr enillwyr?

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi nos Iau 18 Ebrill 2019 ar eu darllediad newyddion ITV neu STV rhanbarthol am 6pm. Caiff yr enillwyr eu rhestru ar y wefan hon hefyd ar ôl 6:30pm.

Yn ôl i'r frig

Yn ôl i'r frig

12. A oes trawsgrifiadau ar gael ar gyfer ffilmiau'r prosiectau?

Oes, mae trawsgrifiadau ar gael ar gais. Gallwch ofyn am y rhain trwy e-bost prosiectaur.bobl@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffoniwch 0300 123 0735.

Yn ôl i'r frig