Cwestiynau Cyffredin

Rydym wedi ceisio gwneud y broses bleidleisio mor syml â phosib, ond os ydych yn cael trafferth pleidleisio neu rydych eisiau mwy o wybodaeth am ein prosesau, cymerwch olwg ar y cwestiynau ac atebion isod

Atebion

1. Sut ydw i'n pleidleisio?

Dewch o hyd i brosiectau yn eich ardal gan ddewis rhanbarth ITV ar ein map neu restr, neu drwy nodi eich côd post, neu os ydych ar ffôn symudol, rhowch ganiatâd i ni ddefnyddio'ch lleoliad presennol.  Gallwch bori prosiectau ym mhob rhanbarth gan ddefnyddio'r wybodaeth a ffilmiau i'ch helpu i ddewis yr un rydych am iddo gael ei ariannu.

Pan fyddwch wedi dewis prosiect, cyflwynwch eich pleidlais neu porwch ranbarthau eraill i bleidleisio dros brosiectau mewn rhanbarth gwahanol. Wrth gyflwyno'ch pleidlais, rydym yn gofyn am eich enw, cyfeiriad e-bost a chôd post. Yna, byddwn yn anfon dolen atoch trwy e-bost y mae angen i chi glicio arni i gadarnhau'ch pleidlais. Gallwch bleidleisio dros un prosiect ym mhob rhanbarth ond mae'n rhaid bwrw'ch pleidleisiau i gyd ar yr un pryd.

Gallwch bleidleisio rhwng 9am ddydd Llun 20 Mawrth 2017 a hanner dydd ddydd Llun 3 Ebrill 2017. Fel arall, gallwch bleidleisio trwy'r post. Am fanylion am sut i wneud hyn, ffoniwch 0800 197 8610 neu darllenwch gwestiwn 5.

Amodau a thelerau llawn.

*Sylwer bod y map a'r cyrchwr côd post yn ganllaw bras yn unig ac ni warentir y byddwch yn derbyn eich rhanbarth ITV lleol. Os na allwch ddod o hyd i'r prosiect neu ranbarth rydych ei eisiau, ewch i'r  rhestr ranbarthau.

Yn ôl i'r frig

2. Sut gallaf fod yn sicr y bydd y broses bleidleisio'n deg?

Mae prosesau cadarn wedi'u rhoi ar waith i sicrhau bod y bleidlais yn deg ac yn gywir. Bydd y pleidleisio'n cael ei fonitro'n barhaus a'i gadarnhau gan ddyfarnwr annibynnol, y Gwasanaethau Diwygio Etholiadol.

Yn ôl i'r frig

3. Pryd fydd y bleidlais yn dechrau?

Mae'r pleidleisio'n dechrau ar gyfer pob prosiect am 9am ddydd Llun 20 Mawrth 2017 ac yn dod i ben am hanner dydd ddydd Llun 3 Ebrill 2017.

Yn ôl i'r frig

4. Oes cyfyngiad oedran ar gyfer pleidleisio?

Nac oes, rydym yn annog pawb yn y Deyrnas Unedig i gymryd rhan.

Yn ôl i'r frig

5. Dw i heb dderbyn fy e-bost cadarnhad – a allwch chi ei anfon eto?

Os nad yw’r e-bost cadarnhau wedi eich cyrraedd, chwiliwch eich ffolderi blwch post, sbam a sothach am “The People’s Projects”. Gallai fod oedi wrth dderbyn e-byst gyda rhai darparwyr gwasanaeth, fel Hotmail a Yahoo.

Os na allwch ddod o hyd i’r e-bost, ychwanegwch no-reply@emails.thepeoplesprojects.org.uk at eich llyfr cyfeiriadau neu restr anfonwyr diogel – byddwn yn anfon e-bost cadarnhau arall at bob pleidleisiwr nad yw wedi cadarnhau tua diwedd y cyfnod pleidleisio.

Yn ôl i'r frig

6. Sut gallaf bleidleisio os nad oes gennyf gyfeiriad e-bost?

Gallwch bleidleisio trwy'r post trwy anfon cerdyn post i 'Rhadbost PROSIECTAU'R BOBL'.

I gael ei gyfrif, mae'n rhaid i'r manylion a ganlyn gael eu hysgrifennu'n glir ar y cerdyn post: eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn ac enw'r prosiect y dymunwch bleidleisio drosto. Defnyddiwch fformat cerdyn post safonol, gyda'ch manylion pleidleisio ar yr ochr chwith a'r cyfeiriad Rhadbost ar yr ochr dde.

Mae'n rhaid derbyn pleidleisiau trwy'r post erbyn 12pm (hanner dydd) ar ddydd Sul 3 Ebrill 2017 a gallwch bleidleisio unwaith ym mhob rhanbarth. Anfonwch eich pleidlais trwy'r post erbyn y bost olaf ar ddydd Mercher 29 Mawrth 2017 i helpu sicrhau ei bod yn cyrraedd mewn da bryd.


Yn ôl i'r frig

7. Mae fy mhleidlais trwy’r post wedi’i dychwelyd ataf, beth ddylwn ei wneud?

Rhowch y cerdyn post gyda’ch manylion pleidleisio arno (gweler Cwestiwn 6) mewn amlen a’i hanfon i Freepost: THE PEOPLE’S PROJECTS

Yn ôl i'r frig

8. Oes terfyn ar y nifer o weithiau y gallaf bleidleisio dros brosiect?

Mae'n rhaid bod gennych gyfeiriad e-bost dilys i bleidleisio ar-lein. Gallwch bleidleisio dros un prosiect ym mhob rhanbarth fesul cyfeiriad e-bost ond mae'n rhaid bwrw'ch pleidleisiau i gyd ar yr un pryd.

Yn ôl i'r frig

9. Allwch chi bleidleisio i gefnogi ein prosiect o unrhyw le yn y Deyrnas Unedig?

Gallwch, gallwch bleidleisio dros brosiect o unrhyw le yn y Deyrnas Unedig yn amodol ar yr Amodau a Thelerau.

Yn ôl i'r frig

10. Rwy'n gweithio i fudiad mawr gydag un cyfeiriad IP. A fydd yr holl staff yn gallu pleidleisio?

Bydd, cyhyd â bod ganddynt gyfeiriad e-bost dilys.

Yn ôl i'r frig

11. Sut ydw i'n cael gwybod am enillwyr?

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi nos Fercher 6 Ebrill 2017 ar eu darllediad newyddion ITV rhanbarthol am 6pm. Yn y rhanbarthau STV bydd y canlyniadau'n cael eu dangos ar sianel STV2. Caiff yr enillwyr eu rhestru ar y wefan hon hefyd ar ôl 6:30pm.

Yn ôl i'r frig

12. Ydy trawsgrifiadau ar gael ar gyfer ffilmiau’r prosiectau?

Oes, mae trawsgrifiadau ar gael ar gais. Gallwch ofyn am y rhain trwy e-bost prosiectaur.bobl@cronfaloterifawr.org.uk neu ffoniwch 0300 123 0735.

Yn ôl i'r frig