Ynglŷn â Phrosiectau'r Bobl

Am y 13eg flwyddyn, mae'r Gronfa Loteri Fawr, ITV, STV a'r Loteri Genedlaethol yn dod ynghyd i roi cyfle i'r cyhoedd benderfynu sut y dylid defnyddio arian gan y Loteri Genedlaethol  mewn ffordd dda yn eu hardal leol.

Er 2005, mae tua £39 miliwn wedi ei ddyfarnu trwy'r bartneriaeth hon i 865 o achosion da ar draws y Deyrnas Unedig.

Sut i bleidleisio*

Cam 1 – dewch o hyd i brosiect i bleidleisio drosto
Dewiswch ranbarth ar ein map neu restr, trwy nodi eich côd post, neu os ydych ar declyn symudol, rhowch ganiatâd i ni ddefnyddio'ch lleoliad presennol*. Gallwch bleidleisio dros un prosiect ym mhob rhanbarth fesul cyfeiriad e-bost ond mae'n rhaid bwrw'ch pleidleisiau i gyd ar yr un pryd.

Cam 2 – cliciwch ar brosiect yn y rhanbarth rydych wedi'i ddewis
Gwyliwch y ffilmiau i gael gwybod mwy am y prosiectau a dewiswch un i bleidleisio drosto yn y rhanbarth hwnnw.

Cam 3 – pleidleisiwch nawr
Pan fyddwch wedi dewis prosiect, cyflwynwch eich pleidlais neu porwch ranbarthau eraill i bleidleisio dros brosiectau mewn rhanbarth gwahanol.

Wrth gyflwyno'ch pleidlais, rydym yn gofyn am eich enw, cyfeiriad e-bost a chôd post. Yna, byddwn yn anfon dolen atoch trwy e-bost y mae angen i chi glicio arni i gadarnhau'ch pleidlais. Er mwyn i'ch pleidlais gael ei gyfrif, dilynwch y ddolen hon a chofiwch wirio'ch ffolder post sgrwtsh hefyd.

Gallwch bleidleisio rhwng 9am ddydd Llun 16 Ebrill a hanner dydd ddydd Llun 30 Ebrill 2018.

Fel arall, gallwch bleidleisio trwy'r post. Am fanylion sut i wneud hyn, gweler cwestiwn 6 y cwestiynau cyffredin neu ffoniwch 0800 197 8610.

Amodau a thelerau llawn.

*Sylwer bod y map a'r cyrchwr côd post yn ganllaw bras yn unig ac ni warentir y byddwch yn derbyn eich rhanbarth ITV neu STV lleol. Os na allwch ddod o hyd i'r prosiect neu ranbarth rydych ei eisiau, ewch i'r rhestr ranbarthau.

Sut caiff y grantiau eu dyfarnu

Mae Prosiectau'r Bobl yn gyfle i chi ddweud eich dweud am ble mae arian y Loteri Genedlaethol yn mynd yn eich cymuned.

Ym mis Medi 2017 gwahoddodd y Gronfa Loteri Fawr brosiectau sydd wedi cael eu hariannu trwy ei rhaglen grantiau bach dros y flwyddyn ddiwethaf i ddweud wrthym beth yr oeddent wedi'i gyflawni a sut yr hoffent ddatblygu eu prosiect ymhellach.

Rhoddodd y Gronfa Loteri Fawr, ITV ac STV bum prosiect ar y rhestr fer ym mhob rhanbarth i symud ymlaen at y bleidlais gyhoeddus ac yn awr rydym eisiau i chi benderfynu pa brosiectau rydych am iddynt dderbyn arian y Loteri Genedlaethol. Bydd y tri phrosiect sy'n derbyn y nifer uchaf o  bleidleisiau ym mhob rhanbarth yn derbyn hyd at £50,000. Bydd dyfarniad disgresiynol gwerth hyd at £5,000 yn cael eu cynnig i'r rhai sy'n dod yn ail.

Ynglŷn â'r partneriaid:

  • Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol i gymunedau a phrosiectau elusennol ledled y Deyrnas Unedig
  • Mae ITV ac UTV yn hyrwyddo Prosiectau'r Bobl trwy ddarlledu newyddion rhanbarthol
  • Mae STV yn hyrwyddo Prosiectau'r Bobl ar draws Yr Alban trwy'r rhaglen Live at Five ar STV 2
  • Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi tua £30 miliwn bobl wythnos at achosion da.