Ynglŷn â Phrosiectau'r Bobl

Ers 2005, mae'r bartneriaeth rhwng Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Y Loteri Genedlaethol, ITV a STV wedi rhoi cyfle i'r cyhoedd ddweud eu dweud ar sut y dylid defnyddio grantiau mewn ffordd dda yn eu hardal leol.

Mae Prosiectau'r Bobl wedi dyfarnu tua £42 miliwn i 960 o achosion da ar draws y Deyrnas Unedig ers iddo ddechrau yn 2005.

Bydd pobl yn gallu pleidleisio dim ond rhwng 9am ar ddydd Llun 1 Ebrill a hanner dydd ar ddydd Llun 15 Ebrill 2019. Dyma'r camau y gall pobl eu dilyn i bleidleisio dros brosiect:

Cam 1 – Dewch o hyd i brosiect!

Dewiswch ranbarth ar ein map neu restr, trwy nodi eich côd post, neu rhowch ganiatâd i ni ddefnyddio'ch lleoliad presennol*

Gallwch bleidleisio mewn mwy nag un rhanbarth ond gallwch bleidleisio dros un prosiect yn unig ym mhob rhanbarth. Os ydych eisiau pleidleisio mewn mwy nag un rhanbarth bydd angen i chi fwrw eich holl bleidleisiau ar yr un pryd.

Cam 2 – Cliciwch ar brosiect yn y rhanbarth rydych wedi'i ddewis

Gwyliwch y ffilmiau i gael gwybod mwy am y prosiectau a dewiswch un i bleidleisio drosto yn y rhanbarth hwnnw. Bydd y prosiect a ddewiswch yn cael ei ychwanegu at eich basged wedyn. Ychydig bach fel siopa ar-lein!

Cam 3 – Cyflwynwch eich pleidlais

Pan fyddwch wedi dewis prosiect, cyflwynwch eich pleidlais neu porwch ranbarthau eraill i bleidleisio dros brosiectau mewn rhanbarth gwahanol. Bob tro y byddwch yn dewis prosiect i bleidleisio drosto mewn rhanbarth gwahanol, fe gaiff ei ychwanegu at eich basged.

Wrth gyflwyno'ch pleidlais, rydym yn gofyn am eich enw, cyfeiriad e-bost NEU rif ffôn symudol a chôd post.

Mae'n rhaid i bob pleidlais gael ei dilysu. Mae angen i ni gadarnhau bod ein holl bleidleiswyr yn bobl real a dyma'r ffordd fwyaf hwylus o sicrhau hynny.

Gallwch ddewis i hyn gael ei wneud naill ai drwy eich rhif ffôn symudol neu gyfeiriad e-bost. Os dymunwch ddilysu eich pleidlais trwy ffôn symudol bydd neges destun yn cael ei anfon atoch sy'n cynnwys côd dilysu. Bydd angen i chi nodi'r côd hwn yn y blwch ar y dudalen bleidleisio. Er mwyn i'ch pleidlais gael ei bwrw, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno'r côd dilysu cyn gadael y wefan.

Os byddwch yn dewis dilysu eich pleidlais/pleidleisiau trwy e-bost bydd dolen yn cael ei hanfon atoch trwy e-bost y bydd angen i chi glicio arni i ddilysu'ch pleidlais. Cliciwch y ddolen hon. Os ydych yn meddwl nad yw'r ddolen wedi'i hanfon, cofiwch wirio eich ffolder sbam/post sothach. Ni fydd angen i chi ddychwelyd i wefan Prosiectau'r Bobl i wneud hyn. Os nad ydych yn dilysu eich pleidlais ni chaiff ei chyfrif.

Amodau a thelerau llawn.

*Sylwer bod y map a'r cyrchwr côd post yn ganllaw bras yn unig ac ni warentir y byddwch yn derbyn eich rhanbarth ITV neu STV lleol. Os na allwch ddod o hyd i'r prosiect neu ranbarth rydych ei eisiau, ewch at y rhestr ranbarthau.

Sut caiff y grantiau eu dyfarnu

Mae Prosiectau'r Bobl yn gyfle i chi ddweud eich dweud am ble mae arian y Loteri Genedlaethol yn mynd yn eich cymuned.

Ym mis Medi 2018 gwahoddodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol brosiectau sydd wedi cael eu hariannu trwy ei rhaglen grantiau bychain i ddweud wrthym beth yr oeddent wedi'i gyflawni a sut yr hoffent ddatblygu eu prosiect neu waith ymhellach.

Rhoddodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ITV ac STV bum prosiect ar y rhestr fer ym mhob rhanbarth i symud ymlaen at y bleidlais gyhoeddus ac yn awr rydym eisiau i chi benderfynu pa brosiectau rydych am iddynt dderbyn arian y Loteri Genedlaethol. Bydd y tri phrosiect sy'n derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau ym mhob rhanbarth yn derbyn hyd at £50,000. Bydd dyfarniad disgresiynol gwerth hyd at £5,000 yn cael eu cynnig i'r rhai sy'n dod yn ail.

Ynglŷn â'r partneriaid

  • Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol i gymunedau a phrosiectau elusennol ledled y Deyrnas Unedig
  • Mae ITV ac UTV yn hyrwyddo Prosiectau'r Bobl trwy ddarllediadau newyddion rhanbarthol
  • Mae STV yn hyrwyddo Prosiectau'r Bobl ar draws Yr Alban trwy newyddion rhanbarthol STV
  • Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi tua £30 miliwn bobl wythnos at achosion da.