Ynglŷn â Phrosiectau'r Bobl

Mae Prosiectau'r Bobl yn bartneriaeth rhwng y Gronfa Loteri Fawr, ITV, STV a'r Loteri Genedlaethol sy'n rhoi cyfle i'r cyhoedd ddweud eu dweud am ddyfarnu arian y Loteri Genedlaethol i brosiectau lleol ar draws y Deyrnas Unedig.

Er 2005, mae mwy na £36 miliwn wedi ei ddyfarnu trwy'r bartneriaeth hon i 770 o Achosion Da ar draws y Deyrnas Unedig.

Sut i bleidleisio*

Dewch o hyd i brosiectau yn eich ardal gan ddewis rhanbarth ITV neu STV trwy nodi eich côd post, neu, os ydych ar ffôn symudol, rhowch ganiatâd i ni ddefnyddio'ch lleoliad presennol*. Gallwch bori prosiectau ym mhob rhanbarth gan ddefnyddio'r wybodaeth a ffilmiau i'ch helpu i ddewis yr un rydych am iddo gael ei ariannu.

Pan fyddwch wedi dewis prosiect, cyflwynwch eich pleidlais neu porwch ranbarthau eraill i bleidleisio dros brosiectau mewn rhanbarth gwahanol. Wrth gyflwyno'ch pleidlais, rydym yn gofyn am eich enw, cyfeiriad e-bost a chôd post. Yna, byddwn yn anfon dolen atoch trwy e-bost y mae angen i chi glicio arni i gadarnhau'ch pleidlais. Gallwch bleidleisio dros un prosiect ym mhob rhanbarth fesul cyfeiriad e-bost ond mae'n rhaid bwrw'ch pleidleisiau i gyd ar yr un pryd.

Gallwch bleidleisio rhwng 9am ddydd Llun 20 Mawrth a hanner dydd ddydd Llun 3 Ebrill 2017. Fel arall, gallwch bleidleisio trwy'r post. Am fanylion sut i wneud hyn, gweler cwestiwn 5 y cwestiynau cyffredin neu ffoniwch 0800 197 8610.

Amodau a thelerau llawn.

*Sylwer bod y map a'r cyrchwr côd post yn ganllaw bras yn unig ac ni warentir y byddwch yn derbyn eich rhanbarth ITV lleol. Os na allwch ddod o hyd i'r prosiect neu ranbarth rydych ei eisiau, ewch i'r rhestr ranbarthau.

Sut caiff y grantiau eu dyfarnu

Mae Prosiectau'r Bobl yn gyfle i chi ddweud eich dweud am ble mae arian y Loteri Genedlaethol yn mynd yn eich cymuned.

Ym mis Medi 2016 gwahoddodd y Gronfa Loteri Fawr brosiectau sydd wedi derbyn ariannu trwy ei rhaglen grantiau bach dros y flwyddyn ddiwethaf i ddweud wrthym beth yr oeddent wedi'i gyflawni a sut yr hoffent ddatblygu eu prosiect ymhellach.

Rhoddodd y Gronfa Loteri Fawr ac ITV bum prosiect ar y rhestr fer ym mhob rhanbarth i symud ymlaen at y bleidlais gyhoeddus ac yn awr rydym eisiau i chi benderfynu pa brosiectau rydych am iddynt dderbyn arian y Loteri Genedlaethol. Bydd y tri phrosiect sy'n derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau ym mhob rhanbarth yn derbyn hyd at £50,000. Bydd dyfarniad disgresiynol gwerth hyd at £5,000 yn cael eu cynnig i'r rhai sy'n dod yn ail.

Ynglŷn â'r partneriaid:

  • Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol i gymunedau a phrosiectau elusennol ledled y Deyrnas Unedig
  • Mae ITV yn hyrwyddo Prosiectau'r Bobl trwy ddarlledu newyddion rhanbarthol
  • Mae STV yn hyrwyddo Prosiectau'r Bobl ar draws Yr Alban trwy raglen arbennig ar STV
  • Mae'r Loteri Genedlaethol yn codi £30 miliwn bobl blwyddyn at achosion da.