Skip to main content
A partnership with

Prosiectau’r Bobl

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Y Loteri Genedlaethol, ITV, UTV a’r Sunday Mail yn Yr Alban wedi cydweithio i roi cyfle i’r cyhoedd benderfynu sut i roi £4 miliwn o gyllid y Loteri Genedlaethol at ddefnydd da yn eu hardal leol.

Gyda 95 o sefydliadau ar y rhestr fer ledled y DU, rydych chi wedi pleidleisio dros y prosiectau yr oeddech am eu gweld yn derbyn £70,000 er mwyn gwella bywydau pobl yn eu cymuned.

Llun o ddyn ac asyn

Sut fydd y grantiau’n cael eu dyfarnu

Mae Prosiectau’r Bobl wedi dyfarnu tua £45 miliwn i dros 1,000 o achosion da ledled y DU ers iddo ddechrau yn 2005.

Ym mis Medi 2022, gwahoddodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol sefydliadau ledled y DU sydd eisoes yn gwneud gwaith gwych yn eu cymuned leol i ymgeisio.

Rhanbarthau ITV:


Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac ITV wedi rhoi pum prosiect ym mhob rhanbarth ar y rhestr fer ar gyfer y bleidlais gyhoeddus a chi sydd wedi penderfynu pa brosiectau yr oeddech am eu gweld yn derbyn cyllid y Loteri Genedlaethol.

Mae’r tri phrosiect sydd wedi derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau ym mhob rhanbarth ITV wedi derbyn hyd at £70,000. Mae’r eilion gorau wedi cael cynnig gwobr ddewisol hyd at £10,000.

Rhanbarth y Sunday Mail:


Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a’r Sunday Mail yn Yr Alban wedi rhoi 15 prosiect ar y rhestr fer ar gyfer y bleidlais gyhoeddus a chi sydd wedi penderfynu pa brosiectau yr oeddech am eu gweld yn derbyn cyllid y Loteri Genedlaethol.

Mae’r naw prosiect sydd wedi derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau wedi derbyn hyd at £70,000. Mae chwech o’r eilion gorau wedi cael cynnig gwobr ddewisol hyd at £10,000.

Ynghylch ein partneriaid

Logo Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw cyllidwr gweithgarwch cymunedol mwyaf y DU – gan gefnogi pobl a chymunedau i lwyddo a ffynnu.

Mae’n dyfarnu arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac yn gweithio’n agos gyda’r Llywodraeth i ddosbarthu grantiau a chyllid hanfodol o raglenni a mentrau allweddol y Llywodraeth.

Diolch i gefnogaeth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae’r cyllid ar agor i bawb. Mae’n fraint gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol allu gweithio gyda’r grwpiau lleol lleiaf hyd at elusennau ledled y DU, gan alluogi pobl a chymunedau i ddod â’u huchelgeisiau’n fyw.

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi dros £30 miliwn bob wythnos at achosion da ledled y DU. Ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae £47 biliwn wedi cael ei godi at achosion da. Defnyddiwyd arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi dros 635,000 o brosiectau - 255 o brosiectau fesul ardal cod post.

Logo ITV

ITV

Mae ITV yn cefnogi’r bleidlais gyhoeddus ar gyfer Prosiectau’r Bobl mewn rhaglenni newyddion ledled Lloegr a Chymru ac UTV yng Ngogledd Iwerddon. ITV News yw sefydliad newyddion masnachol mwyaf y DU, sy’n cynhyrchu newyddion ar raddfa ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Logo’r Sunday Mail

Sunday Mail

The Sunday Mail yw papur newydd mwyaf poblogaidd Yr Alban, ac mae’n perthyn i’r Daily Record. Mae’n cynnig straeon unigryw am yr Alban, straeon ymchwiliol arobryn, newyddiaduraeth ymgyrchu a llawer mwy.

Logo’r Loteri Genedlaethol

Y Loteri Genedlaethol

Codir dros £30 miliwn bob wythnos at achosion da ac mae mwy na 670,000 o brosiectau bellach wedi'u hariannu. Am bob gêm a chwaraeir, mae cyfran yn mynd at ariannu prosiectau mawr a bach ar draws y DU, trwy 12 sefydliad arbenigol sy’n dosbarthu’r arian hwn i brosiectau sy’n cefnogi cymunedau, y celfyddydau, chwaraeon a threftadaeth.