Amodau a Thelerau:

PLEIDLAIS "PROSIECTAU'R BOBL": GWYBODAETH RHYNGWEITHIO PLEIDLEISI

Dull pleidleisio:

Bydd y prosiectau sydd wedi cyrraedd rhestr fer y bleidlais yn ymddangos ar unrhyw un o'r canlynol:

Gall pob prosiect ymgeisio am grant hyd at uchafswm gwerth o £50,000 (y "grantiau"). Gall unigolion bleidleisio dros y prosiectau y maent yn credu y dylai'r Gronfa Loteri Fawr ddyfarnu grantiau iddynt ym mhob un o'r rhanbarthau a ganlyn: Anglia East, Anglia West, Border, Calendar North, Calendar South, Central East, Central West, Granada, London Meridian East, Meridian West, STV Central East, STV Central West, STV North, Tyne Tees, UTV, Cymru Wales, West Country East, West Country West (y “Rhanbarthau”).  Gallwch bleidleisio dros un o bum prosiect ym mhob rhanbarth fel yr ymddengys ar y Rhaglen berthnasol

Gallwch gofrestru'ch pleidlais trwy un o'r dulliau a ganlyn:

  • Gwefan: Gall defnyddwyr bleidleisio yn  www.prosiectaurbobl.org.uk  (y “wefan”) a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar y dudalen bleidleisio.  Mae'n rhaid i chi gofrestru ar-lein trwy'r wefan cyn y bydd modd i chi bleidleisio. Pan fyddwch wedi cofrestru trwy'r wefan, byddwch yn derbyn e-bost dilysu yn y cyfeiriad e-bost rydych wedi'i ddefnyddio i gofrestru. Caiff pleidleisiau eu cyfrif pan fyddwch wedi clicio ar y ddolen ddilysu a dilyn y cyfarwyddiadau. Ni chodir tâl wrth bleidleisio trwy'r wefan, ond gallai ffioedd y darparwr gwasanaeth rhyngrwyd (“ISP”) fod yn berthnasol pan fyddwch yn hygyrchu'r rhyngrwyd. Cyfeiriwch at eich ISP am fwy o fanylion.
  • Post: Anfonwch enw'r prosiect y credwch y dylid darparu grant iddo, eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt (gan gynnwys y côd ardal os yn berthnasol) i Rhadbost PROSIECTAU'R BOBL”.

Gall yr hyrwyddwyr ganiatáu i drydydd bartïon dibynadwy penodol gynnig gwasanaethau pleidleisio a gallant gyfrif pleidleisiau cymwys a dderbynnir gan y cyfryw wasanaethau yn ystod yr amserau pleidleisio a bennwyd wrth gyfrifo canlyniadau'r bleidlais. Os bydd unrhyw wrthdaro rhwng yr amodau a thelerau rhyngweithio hyn ac amodau a thelerau unrhyw drydydd parti mewn perthynas â'r bleidlais, yr amodau a thelerau rhyngweithio hyn fydd â blaenoriaeth.

Ni all yr hyrwyddwyr gadarnhau cyfanrwydd ac nid ydynt yn gyfrifol am unrhyw wasanaethau pleidleisio a hyrwyddir y tu allan i'r Deyrnas Unedig ac Ynys Manaw nac am unrhyw ddulliau pleidleisio answyddogol gan nad yw'r rhain o fewn eu rheolaeth nhw. Mae'n rhaid peidio â chyflwyno pleidleisiau trwy asiantau neu ar ran unigolyn arall, ac ni all unigolion gyflwyno pleidleisiau fel asiant unrhyw unigolyn arall. Mae'r Hyrwyddwyr a chynhyrchwyr y rhaglen yn cadw'r hawl i ddiystyru pleidleisiau os oes ganddynt sail resymol dros amau eu bod wedi'u gwneud o wasanaethau pleidleisio trydydd parti neu fel arall yn groes i unrhyw amodau a thelerau perthnasol.


Ni ellir pleidleisio trwy unrhyw ddull nad yw wedi’i grybwyll yn yr amodau a thelerau hyn.

Amserau agor/cau:

Mae'r bleidlais yn agor ddydd Llun 16 Ebrill 2018 am 9am ac yn cau am hanner dydd ddydd Llun 30 Ebrill 2018. Ni fydd unrhyw bleidleisiau a dderbynnir y tu allan i'r cyfnod hwn yn cael eu cyfrif.

Cyfyngiadau pleidleisio:

Gallwch bleidleisio unwaith ym mhob rhanbarth fesul cyfeiriad e-bost ond mae'n rhaid bwrw pob pleidlais a wneir ar-lein ar yr un pryd. Gallwch bleidleisio unwaith trwy'r post ym mhob rhanbarth. Os ewch y tu hwnt i'r terfyn hwn ni chaiff eich pleidlais ei chyfrif.

Mae'r hyrwyddwyr yn cadw'r hawl, yn ôl eu disgresiwn llwyr, i ddiarddel unrhyw brosiect am resymau gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, sefyllfa lle, yn nhyb rhesymol yr Hyrwyddwr, mae'n ymddangos yn debygol fod y prosiect dan sylw wedi bod yn destun pleidleisio, twyllodrus neu fel arall, y mae ei effaith yw llywio neu ymyrryd yn ormodol â chanlyniad y bleidlais.

Er mwyn osgoi amheuaeth, nid oes unrhyw beth yn yr amodau a thelerau hyn y bwriedir iddo atal unrhyw brosiect rhag denu pleidleisiau mewn unrhyw gyfryngau.

Canlyniadau pleidleisio:

Bydd pob un o'r tri phrosiect sy'n derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau ym mhob Rhanbarth yn derbyn y grant y gwnaethant ymgeisio amdano. Mae'n bosib y bydd y prosiectau sy'n derbyn y pedwaredd a'r pumed nifer uchaf o bleidleisiau  ym mhob rhanbarth dderbyn dyfarniad ariannol gwerth hyd at uchafswm o £5,000 yr un, yn ôl disgresiwn y Gronfa Loteri Fawr.

Bydd canlyniad y bleidlais yn cael ei ddangos ar y rhaglenni yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 3 Mai 2018.

Trefniadau wrth gefn:

Os bydd dau neu fwy o brosiectau'n derbyn nifer cyfartal o bleidleisiau, bydd y ddau brosiect/yr holl brosiectau'n derbyn y wobr ariannol berthnasol (waeth p'un a ydynt yn gyfartal fel enillwyr neu'r rhai sy'n dod yn ail) hyd at uchafswm gwerth o £50,000.

Os na ellir penderfynu ar ganlyniad pleidlais yn rhesymol o ganlyniad i ymyrryd, ymyrraeth heb awdurdod, twyll, camgymeriad, diffyg technegol neu unrhyw amgylchiad arall y tu hwnt i reolaeth resymol yr Hyrwyddwyr a fyddai'n llygru neu'n effeithio ar weinyddiaeth, sicrwydd, tegwch, cyfanrwydd neu gynhaliaeth briodol y bleidlais, mae'n bosib y caiff y bleidlais gyfan neu ran ohoni ei chanslo, ei datgan yn annilys neu ei gohirio a bydd penderfyniad yr Hyrwyddwr yn derfynol ynglŷn â pha un o'r prosiectau (os o gwbl) y cynigir grant iddo/iddynt. Wrth gyrraedd ei phenderfyniad, bydd y Gronfa Loteri Fawr yn asesu'r amgylchiadau gyda'r holl wybodaeth sydd ar gael yn rhesymol iddi, gan gynnwys pa brosiectau oedd wedi denu'r gefnogaeth fwyaf gan y cyhoedd. Mae'r Hyrwyddwyr yn cadw'r hawl i ddiarddel ceisiadau neu atal pleidleisio os oes sail resymol dros gredu bod pleidleisio twyllodrus wedi digwydd neu os cafwyd unrhyw ymgais i ddylanwadu'n anonest ar y bleidlais.  Bydd gan yr Hyrwyddwyr yr hawl i newid i ddull dethol amgen yn ôl eu disgresiwn llwyr.


Hyrwyddwyr y Rhanbarthau STV: STV Central Limited, & STV North Limited, Pacific Quay, Glasgow, G51 1PQ a'r Gronfa Loteri Fawr, 1 Plough Place, Llundain EC4A 1DE

Hyrwyddwyr y Rhanbarthau ITV: ITV Consumer Limited, The London Television Centre, Upper Ground, Llundain SE1 9LT a'r Gronfa Loteri Fawr, 1 Plough Place, Llundain EC4A 1DE

Darparwr y Dyfarniad: Cronfa Loteri Fawr, 1 Plough Place, Llundain EC4A 1DE

Bydd yr Hyrwyddwyr yn defnyddio'ch data personol dim ond at ddiben gweinyddu a hyrwyddo Prosiectau'r Bobl. 

I gael mwy o wybodaeth am sut mae'r Gronfa Loteri Fawr yn defnyddio'ch gwybodaeth, cyfeiriwch at: https://www.biglotteryfund.org.uk/welsh/about-big/customer-service/privacy-policy.

Bydd Amodau a Thelerau Cystadleuaeth Gyffredinol, Tynnu Gwobr, Pleidleisio a Phleidlais yn berthnasol hefyd. I weld y rhain, cliciwch yma.

Manylion cyswllt:

Am raglenni a gwybodaeth ITV, cliciwch yma.

Am raglenni a gwybodaeth STV, cliciwch yma.