Skip to main content
A partnership with

Telerau ac Amodau

“PROSIECTAU’R BOBL 2023” PLEIDLAIS: GWYBODAETH AM BLEIDLEISIO

Dull pleidleisio:

Bydd y prosiectau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y bleidlais yn ymddangos ar unrhyw un o’r canlynol:

Gall pob prosiect ymgeisio am grant hyd at uchafswm o £70,000 (y “grantiau”). Gall unigolion yn y Deyrnas Unedig ac Ynys Manaw bleidleisio dros y prosiectau y maen nhw’n credu y dylai Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ddyfarnu’r grantiau iddynt:

  • ym mhob un o'r rhanbarthau ITV canlynol yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon ac mewn rhan o’r Alban: Anglia East, Anglia West, Border, Calendar North, Calendar South, Central East, Central West, Granada, London, Meridian East, Meridian West, Tyne Tees, UTV, Cymru Wales, West Country East a West Country West ("Rhanbarth ITV”); ac
  • Yr Alban (“Sunday Mail Region”); (a elwir gyda'i gilydd yn “Rhanbarthau”).

Gallwch bleidleisio dros un prosiect fesul Rhanbarth fel y nodir ar/yn y Rhaglen/Cyfryngau perthnasol. Dylai plant o dan 13 oed gael caniatâd rhiant/gwarcheidwad cyn pleidleisio.

Gallwch gofrestru eich pleidlais drwy un o’r dulliau canlynol:

  • Gwe: Gall defnyddwyr bleidleisio ar www.thepeoplesprojects.org.uk (y “Wefan”) a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ynghlwm ar y dudalen bleidleisio. At ddibenion dilysu, rhaid i chi nodi eich enw, eich cod post a naill ai cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol cyn y byddwch yn gallu pleidleisio. Os ydych chi’n dewis dilysu gyda rhif ffôn symudol, byddwch yn derbyn cod dilysu a dim ond pan fydd y cod dilysu wedi'i fewnbynnu i'r Wefan a'ch bod wedi dilyn y cyfarwyddiadau y caiff pleidleisiau eu cyfrif. Gall taliadau cludwr/darparwr rhwydwaith gael eu codi wrth ddilysu gyda ffôn symudol. Cyfeiriwch at eich cludwr/darparwr rhwydwaith am ragor o fanylion. Os ydych chi’n dewis dilysu gyda chyfeiriad e-bost, byddwch yn derbyn e-bost gyda dolen ddilysu a dim ond ar ôl i chi glicio ar y ddolen ddilysu y caiff pleidleisiau eu cyfrif. Ni chodir tâl wrth bleidleisio drwy’r Wefan, er y gall ffioedd darparwr gwasanaeth rhyngrwyd (“ISP”) gael eu codi pan fyddwch yn cyrchu’r rhyngrwyd. Cyfeiriwch at eich ISP am ragor o fanylion.
  • Post: Mae pob prosiect wedi derbyn nifer o bleidleisiau cerdyn post rhagdaledig â chyfeiriadau ymlaen llaw. Gall defnyddwyr nad ydynt yn gallu pleidleisio ar-lein gael cerdyn post gan y prosiect perthnasol. Dylai defnyddwyr gwblhau’r manylion perthnasol yn unol â'r cyfarwyddiadau ar y cerdyn post a'u dychwelyd i'r prosiect, a fydd yn gyfrifol am ei bostio'n ôl gan ddefnyddio amlen parod gyda chyfeiriad arni. Dim ond un cerdyn post y gallwch ei gyflwyno fesul Rhanbarth. Os dymunwch bleidleisio dros ddau neu fwy o Ranbarthau, bydd angen i chi gwblhau un cerdyn post ar gyfer pob Rhanbarth yr hoffech bleidleisio drosto. Gellir cael yr holl gardiau post gan un prosiect a'u dychwelyd, pa bynnag brosiect neu ranbarth yr ydych yn pleidleisio drosto. Mae'r Hyrwyddwyr yn cadw'r hawl i ddiystyru pleidleisiau lluosog ar gyfer un Rhanbarth oddi wrth un pleidleisiwr.

Gall yr Hyrwyddwyr ganiatáu i rai trydydd partïon dibynadwy gynnig gwasanaethau pleidleisio a gallant gyfrif pleidleisiau cymwys a dderbyniwyd gan wasanaethau o’r fath yn ystod amseroedd pleidleisio penodedig wrth gyfrifo canlyniadau’r bleidlais. Os bydd unrhyw wrthdaro rhwng y telerau ac amodau rhyngweithio hyn a thelerau ac amodau unrhyw drydydd parti mewn perthynas â’r bleidlais, y telerau ac amodau rhyngweithio hyn fydd yn trechu.

Nid yw’r Hyrwyddwyr yn gallu cadarnhau cywirdeb ac nid ydynt yn gyfrifol am unrhyw wasanaethau pleidleisio a hyrwyddir y tu allan i’r Deyrnas Unedig ac Ynys Manaw nac am unrhyw ddulliau pleidleisio answyddogol gan nad yw’r rhain o fewn eu rheolaeth. Ni ddylid anfon pleidleisiau drwy asiantiaid neu ar ran person arall, ac ni all unigolion gyflwyno pleidleisiau fel asiant unrhyw berson arall. Mae’r Hyrwyddwyr a’r Rhaglen/Cyfryngau yn cadw’r hawl i ddiystyru pleidleisiau os oes ganddynt sail resymol i amau ​​eu bod wedi’u gwneud o wasanaethau pleidleisio trydydd parti answyddogol neu fel arall wedi torri unrhyw delerau ac amodau perthnasol.

Nid yw’n bosibl pleidleisio drwy unrhyw ddull nad yw wedi’i nodi yn y telerau ac amodau hyn.

Amseroedd agor/cau:

Mae'r bleidlais yn agor ar ddydd Llun 15 Mai 2023 am 9:00am ac yn cau am hanner dydd ar ddydd Gwener 26 Mai 2023. Ni fydd unrhyw bleidleisiau a dderbynnir y tu hwnt i'r cyfnod hwn yn cael eu cynnwys.

Cyfyngiadau pleidleisio:

Gallwch bleidleisio unwaith fesul cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol fesul Rhanbarth. Ar gyfer y rhai na allant bleidleisio ar-lein, gallwch bleidleisio unwaith drwy'r post fesul Rhanbarth. Os byddwch yn mynd dros y terfyn hwn, ni fydd eich pleidlais yn cael ei chyfrif.

Mae’r Hyrwyddwyr yn cadw’r hawl, yn ôl eu disgresiwn llwyr, i anghymhwyso unrhyw brosiect am resymau sy’n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, lle, ym marn resymol yr Hyrwyddwyr, mae’n ymddangos bod y prosiect perthnasol wedi bod yn destun pleidlais, yn dwyllodrus neu fel arall, sydd wedi cael yr effaith o gamdrafod neu ymyrryd yn ormodol â chanlyniad y bleidlais.

Er mwyn osgoi amheuaeth, nid oes unrhyw beth yn y telerau ac amodau hyn wedi'i fwriadu i atal unrhyw brosiect rhag gofyn am bleidleisiau mewn unrhyw gyfrwng.

Canlyniadau pleidleisio:

Rhanbarth ITV: Bydd y tri phrosiect sy'n derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau ym mhob Rhanbarth ITV yr un yn derbyn y grant y gwnaethant gais amdano. Bydd y prosiectau sy’n cael y pedwerydd a’r pumed nifer uchaf o bleidleisiau ym mhob Rhanbarth ITV yn cael cynnig cyllid hyd at uchafswm o £10,000 yr un, yn ôl disgresiwn Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Bydd canlyniad y bleidlais yn cael ei ddangos ar y Rhaglenni yn ystod yr wythnos yn dechrau 29 Mai 2023.

Rhanbarth The Sunday Mail: Yn yr Alban, bydd y naw prosiect sy’n derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau yn Rhanbarth The Sunday Mail yn derbyn y grant y gwnaethant gais amdano. Bydd y chwe phrosiect arall yn cael cynnig cyllid hyd at uchafswm o £10,000 yr un, yn ôl disgresiwn Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Bydd canlyniad y bleidlais yn cael ei ddangos yn y Cyfryngau yn ystod yr wythnos yn dechrau 29 Mai 2023.

Trefniadau wrth gefn:

Os bydd dau brosiect neu fwy yn cael yr un nifer o bleidleisiau, yna bydd y ddau/pob prosiect yn derbyn y wobr ariannol berthnasol (boed yn gyfartal fel enillwyr neu’n ail) hyd at uchafswm o £70,000 yr un.

Os na ellir pennu canlyniad pleidlais yn rhesymol oherwydd ymyrraeth, ymyrraeth anawdurdodedig, twyll, gwall, methiant technegol neu amgylchiadau eraill y tu hwnt i reolaeth resymol yr Hyrwyddwyr, a fyddai’n llygru neu’n effeithio ar weinyddiaeth, diogelwch, tegwch, uniondeb neu gynhaliaeth priodol y bleidlais, gall y bleidlais gyfan neu ran ohoni gael ei chanslo, ei datgan yn annilys neu ei gohirio a bydd penderfyniad yr Hyrwyddwyr yn derfynol o ran pa un o'r prosiectau (os o gwbl) y cynigir grant iddynt. Wrth ddod i benderfyniad, bydd yr Hyrwyddwyr yn asesu’r amgylchiadau gyda’r holl wybodaeth sydd ar gael yn rhesymol iddynt, gan gynnwys pa brosiectau oedd â’r gefnogaeth fwyaf gan y cyhoedd. Mae’r Hyrwyddwyr yn cadw’r hawl i anghymhwyso cofrestriadau neu atal pleidleisio os oes sail resymol i amau ​​bod pleidleisio twyllodrus wedi digwydd neu os bu unrhyw ymgais i drin y bleidlais yn anonest. Bydd gan yr Hyrwyddwyr yr hawl i gyfnewid dull dethol arall yn ôl eu disgresiwn llwyr.

Yr Hyrwyddwyr:

ar gyfer Rhanbarth The Sunday Mail: Sunday Mail, Anderston Quay, Glasgow, G3 8DA a The National Lottery Community Fund, 1st Floor Peel Building, 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF;

ar gyfer Rhanbarth ITV:
ITV Consumer Limited, ITV White City, 201 Wood Lane, W12 7RU a The National Lottery Community Fund, 1st Floor Peel Building, 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF;

(a elwir gyda'i gilydd “yr Hyrwyddwyr”).

Darparwr y Wobr:
The National Lottery Community Fund, 1st Floor Peel Building, 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF;

Dim ond at ddibenion gweinyddu a hyrwyddo Prosiectau’r Bobl y bydd yr Hyrwyddwyr yn defnyddio’ch data personol.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae’r Sunday Mail yn defnyddio’ch gwybodaeth, ewch i: https://www.dailyrecord.co.uk/privacy-notice/.

I'r graddau eich bod yn ymddangos neu'n cyfrannu at raglen a ddarlledir gan ITV, darllenwch yr hysbysiad preifatrwydd canlynol: https://www.itv.com/_data/documents/pdf/ITV_Broadcasting_Privacy_Notice.pdf.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn defnyddio eich gwybodaeth, ewch i:
yma.

Cyswllt:


Am wybodaeth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, cliciwch yma

Am raglenni a gwybodaeth ITV, cliciwch yma

I gael gwybodaeth am The Sunday Mail, cliciwch yma