Amodau a Thelerau:

PLEIDLAIS "PROSIECTAU'R BOBL 2019": GWYBODAETH RHYNGWEITHIO PLEIDLEISIO

Dull pleidleisio:

Bydd y prosiectau sydd wedi cyrraedd rhestr fer y bleidlais yn ymddangos ar unrhyw un o'r canlynol:

Gall pob prosiect ymgeisio am grant hyd at uchafswm gwerth o £50,000 (y "grantiau"). Gall unigolion bleidleisio dros y prosiectau y maent yn credu y dylai Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ddyfarnu grantiau iddynt ym mhob un o'r rhanbarthau a ganlyn: Anglia East, Anglia West, Border, Calendar North, Calendar South, Central East, Central West, Granada, London Meridian East, Meridian West, STV Central East, STV Central West, STV North, Tyne Tees, UTV, Cymru Wales, West Country East, West Country West (y “Rhanbarthau”).

Gallwch bleidleisio dros un o bum prosiect ym mhob rhanbarth fel yr ymddengys ar y Rhaglen berthnasol. Dylai'r rhai o dan 13 oed gael caniatâd gan eu rhiant/gwarcheidwad cyn pleidleisio.

Gallwch gofrestru'ch pleidlais trwy un o'r dulliau a ganlyn:

  • Gwefan: Gall defnyddwyr bleidleisio yn www.prosiectaurbobl.org.uk (y “wefan”) a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ynghlwm wrth y dudalen bleidleisio. Mae'n rhaid i chi gofrestru ar-lein trwy'r wefan cyn y bydd modd i chi bleidleisio. Pan fyddwch wedi cofrestru ar y Wefan, mae'r opsiwn gennych i ddilysu eich pleidlais naill ai dros ffôn symudol neu gyfeiriad e-bost. Os byddwch yn dewis dilysu trwy rif ffôn symudol, byddwch yn derbyn PIN dilysu a bydd pleidleisiau'n cael eu cyfrif dim ond unwaith ar ôl i'r PIN dilysu gael ei nodi ar y Wefan ac rydych wedi dilyn y cyfarwyddiadau. Os byddwch yn dewis dilysu gyda chyfeiriad e-bost, byddwch yn derbyn e-bost gyda dolen ddilysu a bydd pleidleisiau'n cael eu cyfrif dim ond ar ôl i chi glicio trwodd ar y ddolen ddilysu. Ni chodir tâl wrth bleidleisio trwy'r wefan, ond gallai ffioedd y darparwr gwasanaeth rhyngrwyd (“ISP”) fod yn berthnasol pan fyddwch yn cyrchu'r rhyngrwyd. Cyfeiriwch at eich ISP am fwy o fanylion.
  • Post: Mae pob prosiect wedi derbyn nifer o bleidleisiau cerdyn post rhagdalu â chyfeiriad arnynt. Gall defnyddwyr na allant bleidleisio ar-lein ddod o hyd i gerdyn post gan y prosiect perthnasol. Dylai defnyddwyr lenwi'r manylion perthnasol yn unol â'r cyfarwyddiadau ar y cerdyn post a'i roi yn ôl i'r prosiect, a fydd yn gyfrifol am ddychwelyd nhw trwy'r post gan ddefnyddio amlen ragdalu a ddarperir. Dim ond un cerdyn post y gallwch ei gyflwyno ym mhob rhanbarth. Os dymunwch bleidleisio am ddau ranbarth neu fwy, bydd angen i chi gwblhau un cerdyn post ar gyfer pob rhanbarth y dymunwch bleidleisio drosto. Gellir cael yr holl gardiau post gan un prosiect a'u dychwelyd at yr un prosiect, ni waeth ba brosiect neu ranbarth rydych yn pleidleisio drosto. Mae'r Hyrwyddwyr yn cadw'r hawl i ddiystyru pleidleisiau lluosog dros un rhanbarth gan bleidleisiwr unigol.

Gall yr hyrwyddwyr ganiatáu i drydydd parti dibynadwy penodol gynnig gwasanaethau pleidleisio a gallant gyfrif pleidleisiau cymwys a dderbynnir gan y cyfryw wasanaethau yn ystod yr amserau pleidleisio a bennwyd wrth gyfrifo canlyniadau'r bleidlais. Os bydd unrhyw wrthdaro rhwng yr amodau a thelerau rhyngweithio hyn ac amodau a thelerau unrhyw drydydd parti mewn perthynas â'r bleidlais, yr amodau a thelerau rhyngweithio hyn fydd â blaenoriaeth.

Ni all yr hyrwyddwyr gadarnhau cyfanrwydd ac nid ydynt yn gyfrifol am unrhyw wasanaethau pleidleisio a hyrwyddir y tu allan i'r Deyrnas Unedig ac Ynys Manaw nac am unrhyw ddulliau pleidleisio answyddogol gan nad yw'r rhain o fewn eu rheolaeth nhw. Mae'n rhaid peidio â chyflwyno pleidleisiau trwy asiantau neu ar ran unigolyn arall, ac ni all unigolion gyflwyno pleidleisiau fel asiant unrhyw unigolyn arall. Mae'r Hyrwyddwyr a chynhyrchwyr y rhaglen yn cadw'r hawl i ddiystyru pleidleisiau os oes ganddynt sail resymol dros amau eu bod wedi'u gwneud o wasanaethau pleidleisio trydydd parti neu fel arall yn groes i unrhyw amodau a thelerau perthnasol.

Nid yw'n bosib pleidleisio trwy unrhyw ddull nad yw wedi'i ddatgan yn yr amodau a thelerau hyn.

Amserau agor/cau:

Mae'r bleidlais yn agor ddydd Llun 1 Ebrill 2019 am 9:00 ac yn cau am hanner dydd ddydd Llun 15 Ebrill 2019. Ni fydd unrhyw bleidleisiau a dderbynnir y tu allan i'r cyfnod hwn yn cael eu cyfrif.

Cyfyngiadau pleidleisio:

Gallwch bleidleisio unwaith ym mhob Rhanbarth fesul cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol ond mae'n rhaid bwrw pob pleidlais a wneir ar-lein ar yr un pryd. Gallwch bleidleisio unwaith trwy'r post ym mhob Rhanbarth. Os ewch y tu hwnt i'r terfyn hwn ni chaiff eich pleidlais ei chyfrif.

Mae'r hyrwyddwyr yn cadw'r hawl, yn ôl eu disgresiwn llwyr, i ddiarddel unrhyw brosiect am resymau gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, sefyllfa lle, yn nhyb rhesymol yr Hyrwyddwr, mae'n ymddangos yn debygol fod y prosiect dan sylw wedi bod yn destun pleidleisio, twyllodrus neu fel arall, y mae ei effaith yw llywio neu ymyrryd yn ormodol â chanlyniad y bleidlais.

Er mwyn osgoi amheuaeth, nid oes unrhyw beth yn yr amodau a thelerau hyn y bwriedir iddo atal unrhyw brosiect rhag denu pleidleisiau mewn unrhyw gyfryngau.

Canlyniadau pleidleisio:

Bydd pob un o'r tri phrosiect sy'n derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau ym mhob Rhanbarth yn derbyn y grant y gwnaethant ymgeisio amdano. Mae'n bosib y bydd y prosiectau sy'n derbyn y pedwaredd a'r pumed nifer uchaf o bleidleisiau ym mhob rhanbarth dderbyn dyfarniad ariannol gwerth hyd at uchafswm o £5,000 yr un, yn ôl disgresiwn Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Bydd canlyniad y bleidlais yn cael ei ddangos ar y Rhaglenni yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 15 Ebrill 2019.

Trefniadau wrth gefn:

Os bydd dau neu fwy o brosiectau'n derbyn nifer cyfartal o bleidleisiau, bydd y ddau brosiect/yr holl brosiectau'n derbyn y wobr ariannol berthnasol (waeth p'un a ydynt yn gyfartal fel enillwyr neu'r rhai sy'n dod yn ail) hyd at uchafswm gwerth o £50,000 yr un.

Os na ellir penderfynu ar ganlyniad pleidlais yn rhesymol o ganlyniad i ymyrryd, ymyrraeth heb awdurdod, twyll, camgymeriad, diffyg technegol neu unrhyw amgylchiad arall y tu hwnt i reolaeth resymol yr Hyrwyddwyr a fyddai'n llygru neu'n effeithio ar weinyddiaeth, sicrwydd, tegwch, cyfanrwydd neu gynhaliaeth briodol y bleidlais, mae'n bosib y caiff y bleidlais gyfan neu ran ohoni ei chanslo, ei datgan yn annilys neu ei gohirio a bydd penderfyniad yr Hyrwyddwr yn derfynol ynglŷn â pha un o'r prosiectau (os o gwbl) y cynigir grant iddo/iddynt. Wrth gyrraedd ei phenderfyniad, bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn asesu'r amgylchiadau gyda'r holl wybodaeth sydd ar gael yn rhesymol iddi, gan gynnwys pa brosiectau oedd wedi denu'r gefnogaeth fwyaf gan y cyhoedd. Mae'r Hyrwyddwyr yn cadw'r hawl i ddiarddel ceisiadau neu atal pleidleisio os oes sail resymol dros gredu bod pleidleisio twyllodrus wedi digwydd neu os cafwyd unrhyw ymgais i ddylanwadu'n anonest ar y bleidlais. Bydd gan yr Hyrwyddwyr yr hawl i newid i ddull dethol amgen yn ôl eu disgresiwn llwyr.

Hyrwyddwyr y Rhanbarthau STV: STV Central Limited, & STV North Limited, Pacific Quay, Glasgow, G51 1PQ a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, 1 Plough Place, Llundain EC4A 1DE

Hyrwyddwyr y Rhanbarthau ITV
: ITV Consumer Limited, 2 Waterhouse Square, 140 Holborn, London, EC1N 2AE a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, 1 Plough Place, Llundain EC4A 1DE

Darparwr y Dyfarniad
: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, 1 Plough Place, Llundain EC4A 1DE

Bydd yr Hyrwyddwyr yn defnyddio'ch data personol dim ond at ddiben gweinyddu a hyrwyddo Prosiectau'r Bobl.

I gael mwy o wybodaeth am sut mae ITV yn defnyddio'ch gwybodaeth, cyfeiriwch at: https://www.itvstudios.com/assets/pdfs/programme-applicants-participants-contributors-audience.pdf

I gael mwy o wybodaeth am sut mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn defnyddio'ch gwybodaeth, cyfeiriwch at: www.cronfagymunedolylg.org.uk/polisipreifatrwydd

Bydd Amodau a Thelerau Cystadleuaeth Gyffredinol, Tynnu Gwobr, Pleidleisio a Phleidlais yn berthnasol hefyd.

I weld y rhain, cliciwch
yma.

Manylion cyswllt
:

Am raglenni a gwybodaeth ITV, cliciwch yma

Am raglenni a gwybodaeth STV, cliciwch yma