Telerau

Mae gwefan Prosiectau'r Bobl (“y Wefan”) yn eiddo i'r Gronfa Loteri Fawr o 1 Plough Place, Llundain EC4A 1DE (“Ni/Ein/Rydym/Ydym/Byddwn”) ac yn cael ei gweithredu gennym.

1. Defnyddio'r wefan

Gallwch ddefnyddio'r wefan hon yn amodol ar yr Amodau a Thelerau a ddisgrifir ar y dudalen hon. Mae'ch mynediad chi at y wefan hon a'ch defnydd ohoni'n golygu eich bod yn derbyn yr Amodau a Thelerau sydd mewn grym ar adeg ei defnyddio. 

2. Pleidleisio

Gall defnyddwyr y Wefan hon bleidleisio dros y mudiad y maent eisiau iddo dderbyn grant gwerth hyd at £50,000. Mae'r pleidleisiau'n destun yr Amodau a Thelerau Pleidleisio sydd wedi'u cynnwys yn y Wefan hon.

3. Eiddo deallusol/ hawlfraint

Mae'r holl gynnwys gwe gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r testun, sain, fideo ac animeiddio a osodir yn uniongyrchol ar y Wefan hon gan y Gronfa Loteri Fawr yn destun hawlfraint neu drwydded y Gronfa Loteri Fawr (Deunydd y Gronfa). Ni allwch aildrawsnewid, aildrawsyrru, ailddosbarthu neu fel arall ddarparu Deunydd y Gronfa i unrhyw barti arall neu mewn unrhyw gyfrwng arall heb dderbyn awdurdodaeth flaenorol a phriodol.

Mae'r enwau, delweddau a logos sy'n adnabod y Gronfa Loteri Fawr yn farciau perchnogol y Gronfa Loteri Fawr ac ni ellir eu hatgynhyrchu heb gael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y Gronfa Loteri Fawr.

Dylid cyfeirio ceisiadau am y cyfryw gymeradwyaeth i:

Cronfa Loteri Fawr
1 Plough Place
Llundain
EC4A 1DE

Ffôn: 020 7211 1800
Ffacs: 020 7211 1750

E-bost: webmaster@biglotteryfund.org.uk

Nid yw'r Wefan a'r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am dor hawlfraint a wneir gan unrhyw drydydd parti sy'n deillio o gyhoeddi'ch cynnwys ar y Wefan. 

4. Polisi dolenni

Nid oes angen i chi ofyn am ganiatâd i greu dolenni uniongyrchol i dudalennau a ddelir ar y Wefan hon. Fodd bynnag, nid Ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i fframiau ar eich gwefan chi. Mae'n rhaid i'n tudalennau Ni lwytho i ffenest gyfan y defnyddiwr.

Rydym yn creu dolenni dim ond i dderbynyddion ein grantiau, ein partneriaid a gwefannau y maent yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol sy'n ategu ein gwasanaethau gwybodaeth ein hunain. Mae unrhyw ddolenni sy'n creu cysylltiadau rhwng y Wefan a gwefannau eraill yn cael eu darparu gan y Gronfa Loteri Fawr er cyfleuster yn unig, a thrwy hygyrchu'r gwefannau cysylltiedig hynny rydych yn cytuno i unrhyw delerau mynediad neu ddefnydd sy'n ofynnol yn y gwefannau cysylltiedig hynny.

Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, mae'n bosib y Byddwn ni'n mynnu eich bod yn dileu unrhyw ddolenni i'r Wefan hon o dan amgylchiadau pan fydd eich defnydd chi'n gyfystyr â gweithgarwch amhriodol a/neu heb ei awdurdodi, megis defnyddio'r wefan hon i hyrwyddo mudiadau trydydd parti sy'n gwneud elw ond heb fod yn gyfyngedig i hynny

Nid Ydym yn gyfrifol am gynnwys, cywirdeb, barn neu ddolenni o'r gwefannau hyn ac nid Ydym yn darparu unrhyw warant, neu'n ymgymryd ag unrhyw gyfrifoldeb mewn perthynas ag ansawdd, cywirdeb, ffynhonnell neu unrhyw agwedd arall ar y Gwefannau y crëwyd dolenni iddynt.

5. Diogelu yn erbyn firysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunyddiau ym mhob cam cynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi weithredu rhaglen gwrth-firysau ar yr holl ddeunydd sy'n cael ei lawrlwytho o'r rhyngrwyd.

Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i'ch data neu'ch system gyfrifiadurol a allai ddigwydd wrth i chi ddefnyddio deunyddiau a gafwyd o'r wefan hon. 

6. Atebolrwydd

I'r graddau a ganiateir gan y gyfraith, ni fydd y Gronfa Loteri Fawr yn atebol (gan gynnwys trwy esgeulustra) o gwbl am golli elw, colli refeniw, colli data, colli defnydd o ddata; neu unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ddilynol, a geir gennych chi neu unrhyw barti arall neu a ddyfernir yn eich erbyn chi neu unrhyw barti arall sy'n deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'ch mynediad i neu ddefnydd o'r Wefan (neu unrhyw wefan gysylltiedig); neu unrhyw gost, colled, atebolrwydd neu draul sy'n deillio o farwolaeth, anaf personol neu ddifrod i eiddo (gan gynnwys difrod i'ch meddalwedd, caledwedd neu ddata) sy'n deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'ch mynediad i neu ddefnydd o'r Wefan (neu unrhyw wefan gysylltiedig). 

Rydych chi'n indemnio ac yn cadw'r Gronfa Loteri Fawr, ei chyflogeion, ei swyddogion a'i hasiantau yn rhydd rhag ac yn ddiniwed yn erbyn unrhyw hawliadau, atebolrwydd, treuliau, colledion, niwed a chostau (gan gynnwys costau a threuliau cyfreithiol) (Colled) a geir gan unrhyw rai o'r sawl sydd wedi'u hindemnio pan achoswyd y cyfryw Golled yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o ganlyniad i:

a. eich mynediad i neu ddefnydd o'r Wefan; neu

b. unrhyw Gyfraniadau a wneir gennych chi (neu ar eich rhan) i'r Wefan (gan gynnwys, heb gyfyngiad, Colled a achoswyd gan unrhyw hawl bod eich Cyfraniad chi'n torri ar draws hawliau eiddo deallusol neu hawliau eraill unrhyw barti).

7. Ymwadiad

  • Rydych yn cydnabod eich bod yn defnyddio'r Wefan yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun.
  • Darperir yr holl gynnwys ar sail “FEL Y MAE” yn unig. Ni allwn warantu y bydd y Wefan neu unrhyw Ddeunydd a ddarperir yn diwallu unrhyw un o'ch anghenion neu ofynion neu y bydd yn gyflawn, heb unrhyw wallau, yn gywir neu y caiff ei gyflwyno heb ymyrraeth, diffyg neu wall. Gan hynny ac i'r graddau mwyaf posib a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, trwy hyn Rydym yn ymwrthod â phob gwarant ac amod, waeth p'un a ydynt yn echblyg, ymhlyg neu'n statudol, mewn perthynas â'r Wefan a'r Deunydd gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw warant o ansawdd neu ffitrwydd boddhaol at ddiben penodol ac osgoi tor hawlfraint o ran hawliau trydydd parti.
  • Byddwn yn anelu at gywiro unrhyw wallau neu hepgorion mor fuan â phosib ar ôl i ni gael ein hysbysu amdanynt.
  • Rydych yn cytuno y byddwch yn cydymffurfio â phob deddf a rheoliad perthnasol ac na fyddwch yn defnyddio'r Wefan yn fwriadol at unrhyw ddiben amhriodol neu anghyfreithlon (gan gynnwys torri unrhyw Hawliau Eiddo Deallusol). 

8. Amrywiadau

Gall y telerau hyn gael eu hamrywio o dro i dro. Gwnewch yn siŵr eich bod yn adolygu'r amodau a thelerau hyn yn rheolaidd gan y tybir eich bod wedi derbyn amrywiad os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon ar ôl i unrhyw amrywiad gael ei bostio. 

9. Manylion cyswllt a gwybodaeth bellach

I gael set copi caled o'r amodau a thelerau hyn, anfonwch amlen hunangyfeiriedig â stamp arni i'r Adran Gyfreithiol, Cronfa Loteri Fawr, 1 Plough Place, Llundain, EC4A 1DE.

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cadw'r hawl i ddiwygio'r amodau a thelerau hyn o bryd i'w gilydd, ac felly dylech wirio'r termau hyn yn rheolaidd. 

10. Adrodd am broblemau neu wneud

Gallwch adrodd am unrhyw sylwadau neu gwynion am y wefan hon trwy: anfon e-bost i  webmaster@biglotteryfund.org.uk neu ffonio llinell gwasanaeth cwsmeriaid y Gronfa Loteri Fawr ar 0300 123 0735

11. Cymorth gyda'r Wefan

Os byddwch yn profi unrhyw anhawster gyda'r Wefan, ffoniwch linell gymorth y Gronfa Loteri Fawr ar 0300 123 0735.

12. Preifatrwydd a Diogelu Data

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn ymrwymedig i ddiogelu'ch preifatrwydd. Mae'r datganiad Preifatrwydd hwn yn berthnasol i'n Gwefan ni'n unig. Gallwch weld polisi preifatrwydd ar wahân ar sut Rydym yn casglu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth.

Mae'n bosib y byddwn yn storio'ch wybodaeth pori mewn cwci, yn unol â'n polisi ar gwcis. Mae hyn yn ein helpu am nifer o resymau, gan gynnwys personoli'ch profiad o'n gwefean er mwyn rhoi profiad gwell i chi.

Byddwn yn casglu data gennych chi pan fyddwch yn cofrestru i ddefnyddio ein Gwefan.

Weithiau gall y data hwn gyfaddawdu data personol y mae deddfau diogelu data'r Deyrnas Unedig yn berthnasol iddo. Caiff yr holl ddata personol a gesglir ei gadw'n ddiogel gan y Gronfa Loteri Fawr yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Ni chaiff yr holl gyfryw ddata ei rannu gydag unrhyw drydydd parti gan y Gronfa Loteri Fawr oni bai bod y gyfraith yn mynnu hyn

Gweler y Polisi Preifatrwydd am fwy o fanylion